ผู้ปกครองพานักเรียนมาทดสอบในเวลาทำการของโรงเรียน  เมื่อทดสอบผ่านแล้ว กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบ  เอกสารที่ใช้มีดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 3. รูปถ่าย 1.5  นิ้ว 5 ใบ
 4. หลักฐานจากโรงเรียนเดิม (ปพ. 1, สมุดรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป)
 5. สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา/ผู้ปกครอง (ยื่นได้ 1 – 3 ท่าน)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา/ผู้ปกครอง (ยื่นได้ 1 – 3 ท่าน)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลนักเรียน/บิดามารดา (ถ้ามี)

  วิธีการชำระเงิน

  ผู้ปกครองสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • เงินสด ที่ห้องธุรการโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
  • โอนเข้าบัญชีทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือ โอนผ่านตู้ ATM และแสดงหลักฐานการโอน           ชื่อบัญชี โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 011-8-28426-7
  • โอนผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบธนาคารออนไลน์หรือพร้อมเพย์ และแสดงหลักฐานการโอน
   QR

  หมายเหตุ โรงเรียนจะขึ้นทะเบียนนักเรียนให้หลังจากชำระเงินครบแล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา