หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับก่อนประถมศึกษา 
สามัญ    อ.1 – อ.3
Early Year Program  PreK – K3
ระดับประถมศึกษา
สามัญ  ป.1 – ป.6
Intensive English Program (IEP)   G1 – G6
ระดับมัธยมศึกษา
สามัญ  ม.1 – ม.6
ม.4   เปิดรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์   ศิลป์คำนวณ   ศิลป์ภาษา
Intensive English Program (IEP)  G7 – G9

หลักสูตรสหราชอาณาจักร
Pensmith STEM International
ระดับก่อนประถมศึกษา
Nursery – Reception
ระดับประถมศึกษา
Year 1 – Year 6
ระดับมัธยมศึกษา
Year 7 – Year 9