สภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งสำคัญของสถานที่  สภาพแวดล้อมที่ดีต้องมีความสะอาด ปลอดจากมลพิษทางเสียงและอากาศ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน สถานที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทดี  โรงเรียนมีห้องเรียนปรับอากาศขนาด 8 เมตร x 8 เมตร ห้องเรียนปฐมวัยและประถมศึกษามีจอทีวีขนาด 50 นิ้ว ช่วยเสริมเป็นสื่อในการเรียน มีสนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย มีสนามกีฬา โรงยิม สระว่ายน้ำมาตรฐานและสระว่ายน้ำเด็กเล็ก เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโต แข็งแรงตามวัย


โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้  ในปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนสารสนเทศมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงเพื่อการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต  ความรู้ด้านเทคโนสารสนเทศ เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ที่หุ่นยนต์มาแทนที่มนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน  ความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์ การตั้งโปรแกรม ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น พื้นฐานที่ดีของวิชาคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรมี วิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งในโปรแกรมการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งนี้ โรงเรียนจัด wifi บริการสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนใช้คนคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ตทั้งในและนอกห้องเรียน

 

ในด้านสุขอนามัย โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์จัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปีทุกปี เด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา โรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกาย สำหรับการออกกำลังกายนั้น ว่ายน้ำ ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด และเป็นทักษะที่จำเป็นที่เด็กทุกคนควรมี  โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์มีการสอนว่ายน้ำสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้ปกครองอุ่นใจหากต้องทัศนาจรทางน้ำ นอกจากนั้น โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนเทควันโด ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและรู้จักวิธีการเอาตัวรอด หากประสบปัญหายามคับขัน

 

เพื่อการเป็นพลโลกที่ดี ทักษะภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ  ในแผนการเรียน Intensive English Program โรงเรียนมีครูชาวต่างชาติ เช่น ครูจากประเทศอังกฤษ แคนนาดา อเมริกา เป็นต้นแบบสำเนียงเจ้าของภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีสำเนียงที่ดี สำหรับภาษาจีนที่หลายคนให้ความสนใจนั้น โรงเรียนมีครูชาวจีน สอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน IEP ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาอีกด้วย