stembuilding2

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กำหนดให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้คำแนะนำ การบริหารจัดการด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนกำกับดูแลการประกันคุณภาพภายใน และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำร้อง ทุกข์

p1

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
ประธานกรรมการ

ดร.พริ้มรส  มารีประสิทธิ์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลวิจัยดีเด่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts, UCL Institute of Education (IOE) University of London, UK
Doctor of Philosophy, UCL Institute of Education (IOE) University of London, UK

 p2

ผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

ดร.วราภรณ์  แผ่นทอง
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาศาสตรดุษฎับัณฑิต  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

126215

หัวหน้าภาคประถมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นางสาวปนัดดา  คำภักดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสำหรับผู้บริหาร (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

p3

หัวหน้าภาคอนุบาล
ผู้แทนครู/กรรมการ

นางกุลนันทร์ ปรีดา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง