โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ตั้งอยู่ที่ 209 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2531 โดยนายอาจิณ มารีประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (พ.ศ.2503-2504) ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมครูคาทอลิก แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2507) และเป็นอดีตนายกสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528-2534)  และเป็นผู้แต่งตำราเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทย

เนื้อที่และสิ่งปลูกสร้างในรั้วโรงเรียน

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนในระบบตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2531 ในเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยตึกโยเซฟอุปถัมถ์ ซึ่งเป็นตึกเรียน 4 ชั้น 1 หลังและโรงอาหาร  1 หลัง และในภาคเรียนที่ 2 ของปีเดียวกันนั้น โรงเรียนได้เพิ่มเนื้อที่อีก 1 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา เพื่อสร้างสระว่ายน้ำ 2 สระ และตึกมารีนิรมล ซึ่งเป็นตึกเรียน 5 ชั้น ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่รวม 6 ไร่ 34 ตารางวา

ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนขยายปีกด้านขวาของตึก 5 ชั้น

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนเพิ่มเนื้อที่อีก 2ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ในพื้นที่อีกฟากของถนนด้านหลังโรงเรียนเพื่อใช้สร้างโรงยิม และที่จอดรถ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 8 ไร่ 3 งน 76 ตารางวา

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสร้างตึกเรียน 6 ชั้นบนพื้นที่โรงอาหาร

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสร้างห้อง Playground สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งถือเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการเล่น

ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้ปรับปรุงทัศนียภาพทั้งโรงเรียน และสร้างรั้วแบ่งเนื้อที่ด้าน ตึกมารีนิรมลและตึกบุญราศี รวมทั้งพื้นที่โรงยิมและที่จอดรถ เพื่อเปิดแผนกนานาชาติ หลักสูตรสหราชอาณาจักร และเรียกแผนกนี้ว่า Pensmith STEM International ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตรสามัญศึกษา ยังคงดำเนินการในพื้นที่บริเวณตึกโยเซฟอุปถัมภ์และตึกฟาติมา

การขยายชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียน
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกาษา 2550 โรงเรียนเปิดชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์จึงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรประเภทสามัญศึกษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเปิดแผนการเรียน Intensive English Program (IEP) ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยเรียนกับครูต่างชาติ รวมทั้งครูเจ้าของภาษา อาทิ ครูชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเปิดหลักสูตร Early Years Program สำหรับเด็กวัย 2-6 ปี โดยเน้นการ เรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) และพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนตาม หลักการของ Multiple Intelligences เสริมทักษะ STEM และการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language   Approach) เพื่อพัฒนาเด็กให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ปีการศึกษา 2560 การเรียนการสอนแบบ STEM ซึ่งเน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  เป็นทักษะที่คนทั่วโลกให้ ความสำคัญ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่ สามารถสร้างประชากรที่เป็นที่ต้องการในอนาคตของการงานได้ โรงเรียนเพิ่มการสอนหลักสูตร นานาชาติ โดยใช้หลักสูตรของสหราชอาณาจักร ควบคู่กับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Nursery จนถึง Year 9  ถือเป็นปีแรกที่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดการสอนทั้งประเภทสามัญศึกษา และนานาชาติภายใต้ชื่อโรงเรียนเดียวกัน

ที่มาของชื่อโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์

อาจารย์อาจิณ มารีประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เป็นผู้ตั้งชื่อโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์ให้ออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยนั้น

เพ็ญ แปลว่า เต็ม

สมิทธ์ แปลว่า สำเร็จพร้อม บริบูรณ์

เพ็ญสมิทธ์ จึงแปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความสำเร็จ

ในภาษาอังกฤษ

PEN  แปลว่า  ปากกา เป็นสิ่งที่อาจารย์อาจิณใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในการแต่งตำราเรียน

SMITH  แปลว่า ช่าง   อาจารย์อาจิณถือว่า ตัวเองเป็นช่าง เพราะเป็นผู้แต่งตำราเรียน

PENSMITH ในภาษาอังกฤษจึงหมายถึงช่างปากกา ซึ่งหมายถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนนั่นเอง

41658922_10216382727031619_6170858115806789632_n copy

ปรัชญา

Lux et Veritas   (แสงสว่าง และ สัจธรรม)

สีประจำโรงเรียน

แดง & ขาว

ตราโรงเรียน

ps

เรือใบ  หมายถึง ชีวิตมนุษย์แต่ละคน

ใบเรือ  หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของแต่ละคน

ทะเล   หมายถึง วิถีชีวิต

คลื่นลม หมายถึง ความยากลำบาก อุปสรรคต่าง ๆ

ดาว     หมายถึง  แสงสว่าง หรือสัจธรรม ที่นำพาไปสู่จุดหมาย

“ชีวิตมนุษย์แต่ละคนจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แต่อาศัยความรู้ ความสามารถและสัจธรรม มนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรค ไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จได้”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมตามหลักศาสนา

คำขวัญ

เรียนดี  ซื่อสัตย์  พัฒนา

3Ls

Love, Learn, Live

Love  ความรักเป็นพลังงานบวก การให้ความรักแก่คนรอบข้าง ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุข

Learn ไม่มีใครเก่งทุกด้าน ควรเรียนรู้ให้ตรงความถนัดเพื่อพัฒนาความสามารถและสนุกกับการเรียนรู้

Live  ค้นพบตัวเอง ใช้ความสามารถในการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต