ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใช้หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ เสริมด้วยวิชาคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ (อ.1-ป.6) เทควันโด (ป.4-6) เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา เรียนห้องเรียนปรับอากาศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ : วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • ศิลป์คำนวณ : วิชาหลัก ได้แก่ อังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • ศิลป์ภาษา : วิชาหลัก ได้แก่ อังกฤษ คอมพิวเตอร์

แผนการเรียนสามัญเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทั้งด้าน IQ และ EQ  ทางด้านวิชาการ เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จัดติว O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อ  ทางด้าน EQ โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน รู้จักการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเกิดความภูมิใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและมีพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ตารางเรียน

ป1ป2ป3ป4ป5ป6

ม1ม2ม3ม4.1ม4.2

ม4.3ม5.1ม5.2ม6.1ม6.2