โรงเรียนจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมประจำปี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตัวเอง และเปิดโลกทัศน์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา หรือค้นพบสิ่งใหม่ๆ เพื่อโลกอนาคต

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้


กิจกรรมประจำปี