หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี
เน้นการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามหลักการ Multiple Intelligences ส่งเสริมทักษะทาง STEM (science, technology, engineering and mathematics)

 

แผนการเรียนสามัญ

ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3) บูรการการเรียนรู้ของเด็ก เน้นการปฎิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  เรียนคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ  ใช้หลักสูตรการเรียนของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนาหลักสูตรและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

Early Years Program (IEP: PreK – K3)

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เปิดแผนการเรียน Early Years Program ซึ่งเป็นแผนการเรียนแบบ IEP (Intensive English Program) สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล การเรียนภาษาต่างประเทศในวัย 2-6 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เด็กใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language Approach) เด็กจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตั้งแต่เริ่มพูด เน้นทักษะ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นทักษะทางสมองทีนำพาไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ทักษะ EF ช่วยให้เด็กรู้จักคิด รู้จัดทำ รู้จักแก้ปัญหา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เด็กที่มีทักษะ EF ที่ดีจะมีความพร้อมทางการเรียนมากกว่า เพราะเด็กจะรู้จักไตร่ตรอง มีเป้าหมาย และพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามหลักการพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และส่งเสริมทักษะทาง STEM ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินสภาพแวดล้อมที่ช่วยพัฒนาสมอง โดยมีครูชาวไทยและต่างชาติดูแลอย่างใกล้ชิด

พบกับห้องเรียนเสริมทักษะ PLAYGROUND  สนามเด็กเล่นในร่มที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ต่อบล็อก เล่มเกมเสริมปัญญา อ่านนิทาน ฯลฯ เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินกับการเล่นและเรียนควบคู่กันไป ในบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้

สำหรับชั้น K1-K3 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ได้ใช้หลักสูตร HOPE ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้   ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนาหลักสูตรและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ  หลักการของ HOPE คือ ความสุข (H – Happiness) การคิดบวก (O – Optimism) ความขยันหมั่นเพียร (P – Perseverance) และ ความเป็นเลิศ (E – Excellence)  การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความสุข  ความสุขจะส่งผลต่อความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพในการเรียน เกิดทักษะทางสังคม และสามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ในบริบทต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเด็กเปรียบเป็นการเล่น  “Learning is fun” ถือเป็นรากฐานของหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมทักษะ EF เป็นจุดแรกเริ่มแห่งความสำเร็จในชีวิตของเด็ก