ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่  เด็กที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต

ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและต่อการประกอบอาชีพในอนาคต การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความชำนาญในการใช้ภาษา เนื่องจากนอกห้องเรียนเด็ก ๆ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีน้อย แผนการเรียน IEP เปิดโอกาสให้นักเรียนสัมผัสกับภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติประมาณ 10 คาบต่อสัปดาห์ ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ทำให้นักเรียนเพิ่มทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทที่กว้างขึ้น

 

แผนการเรียน IEP สอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมด้วยวิชาคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ (K1-G6) เทควันโด (G4-6)  ภาษาจีน(Mandarin) กับครูชาวจีน และมีครูต่างชาติเป็น Homeroom Teacher ควบคู่กับครูประจำชั้นชาวไทย  เรียนห้องเรียนปรับอากาศ

This slideshow requires JavaScript.


ตารางเรียน IEP

Primary

G1G2G3G4G5G6

Secondary

G7G8