การเตรียมตัวนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ไปพร้อม ๆ กับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์นำหลักสูตรของสหราชอาณาจักร มาผสานกับการเรียนรู้แบบ STEM

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้ฝึกทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนรู้ในลักษณะการทดลองและค้นพบ เพื่อหาคำตอบให้กับการแก้ปัญหาจริง ๆ ของโลกปัจจุบัน
ระดับอนุบาล (ํNursery – Reception อายุ 2-5 ปี)
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเล็กนั้น โรงเรียนคำนึงถึงหลัก 4 ด้าน ซึ่งเป็นรากฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร STEM  หลัก 4 ด้านนั้น ได้แก่

kinder-pisa

ระดับประถมศึกษา (ํYear 1-8 อายุ 5-12 ปี) / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 9-11  อายุ 12-14 ปี)
การเรียนรู้ในระดับนี้ นักเรียนจะพัฒนาความรู้ผ่าน STEM Projects ซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความคิดริเริ่ม รวมทั้งการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาการส่วนบุคคล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 12-13 อายุ 15-19 ปี)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนจะเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ iGCSE, AS และ A Level  เพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.pensmith.ac.th